Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Edita Publishing Oy, Y-tunnus 0654634-6
PL 700 / Porkkalankatu 22 A
00043 NORDIC MORNING / 00180 HELSINKI
Puh. 020 450 00

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ: Eeva Uitto, p. 020 450 2256

REKISTERIN NIMI: Edita Publishing Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Edita Publishing Oy:n (jäljempänä Edita) asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään muun muassa asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, tilastointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja voidaan käyttää Editan ja Nordic Morning -konsernin ja sen yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ja niitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä yhtiöiden muiden henkilörekisterien kanssa. Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään Editan tuotteita tai palveluita tilanneista ja käyttäneistä henkilöistä. Tietoja voidaan täydentää Editan muista rekistereistä tai myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yrityksen/organisaation nimi
 • tehtävä, arvo tai ammatti
 • osoitetiedot (postiosoite, lähiosoite, laskutusosoite)
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumerot (lankapuhelin, matkapuhelin), faksinumero
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, käyttöoikeudet ja palvelun käyttöhistoria
 • asiakkuushistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen / asiakkaalta)
 • asiakkaan mahdollisesti antamat kiinnostus- ja profilointitiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot.


Tilaajalla ja käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia käyttäjätietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, ks. yhteystiedot rekisteriselosteessa. Tilaajalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen markkinoinnissa.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Editalla on oikeus siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi ulkopuolisille palveluntarjoajille Euroopan talousalueella, jotka avustavat sisältöjen ja palveluiden toimittamisessa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan luovuttaa Editan myymän palvelun tai sen osan tuottajalle tai Editan yhteistyökumppanille, jolla on asiallinen yhteys kyseisen tuotteen tai palvelun tekemiseen. Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa myös Nordic Morning -konsernin sisällä. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Kaikkia Editan asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Käsiteltävää aineistoa säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

B. ICT:lle talletetut tiedot

Pääsy rekisteritietoihin on suojattu ulkopuolisilta. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan Nordic Morning -konserniin kuuluvilla tai Nordic Morning -konsernin alihankkijoilla, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Kaikkia Editan asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

25.4.2017