Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Edita Publishing Oy, Y-tunnus 0654634-6
PL 700 / Verkkosaarenkatu 5
00043 NORDIC MORNING / 00580 HELSINKI
Puh. 020 450 00

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖTarja Raussi, tarja.raussi@edita.fi 

REKISTERIN NIMI: Edita Publishing Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia rekisterinpitäjän asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen. Rekisteriä käytetään muun muassa rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskuttamiseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, osapuolien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen sekä tilastointiin ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin ja mainontaan (mukaan lukien näiden kohdentamiseen), segmentointiin, palveluiden toteuttamiseen ja personointiin, väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkimiseen, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muiden henkilörekisterien kanssa. Tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä suoramarkkinointiin asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää sen käyttötarkoituksen kannalta olennaisia muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Perustiedot, kuten:
 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • arvo tai ammatti
 • rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot
 • syntymäaika
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esimerkiksi ostot verkkokaupassa tai verkkopalvelussa) ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
 • valittu maksutapa ja maksuvälineiden yksilöintitiedot
 • pankkiyhteystiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • asiakkuushistoria: asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esimerkiksi reklamaatiot ja muut palautteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esimerkiksi rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • muut palvelun käytöstä kerätyt ja siitä johdetut tiedot, kuten evästeiden avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot
 • henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä
 • yhdistyksen tai liiton jäsenyys
 • muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
Yritystä koskevat tiedot:
 • yritys
 • asema työpaikalla
 • tehtäväalue yrityksessä
 • yrityksen toimiala, henkilölukumäärä, liikevaihto
 • yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka
 • puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
 • työsähköpostiosoite
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluita tilanneista ja käyttäneistä henkilöistä.

Tietoja voidaan täydentää rekisterinpitäjän muista rekistereistä tai myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen puolestaan tilauksen tai ryhmätilauksen tehneeltä taholta puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä evästeiden, lomakkeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän sosiaalisen median kanavista, joissa rekisteröityneistä henkilöistä on tietoa saatavilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tiedot tiettyyn ammattiliittoon tai –ryhmään kuulumisesta voidaan saada ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta.

Mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön verkkopalveluun tai mobiilisovellukseen, evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä ns. havainnoituja tietoja voidaan yhdistää asiakkaalta muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

TIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTUS

Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötietoja käsiteltäväksi Euroopan talousalueella ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka avustavat sisältöjen ja palveluiden toimittamisessa. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän myymän palvelun tai sen osan tuottajalle tai rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, jolla on asiallinen yhteys kyseisen tuotteen tai palvelun kanssa.

Tietoja voidaan siirtää ja luovuttaa myös rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sisällä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikkia rekisterinpitäjän asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Käsiteltävää aineistoa säilytetään tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä ilman valvontaa.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tai alihankkijoiden työntekijöillä, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

TARKASTUS-, OIKAISU- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot rekisteröidylle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista itseään koskevia rekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä. Oikaisupyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, p. 020 450 05.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän tai sen kanssa konsernin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan kehittämistä varten. Kiellon voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, p. 020 450 05.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla.

12.6.2017