S2-oppilaan tuki luokassa

”Koulutuksen vetäjät olivat todellisia käytännön opetustyön asiantuntijoita!”

”Näinkin lyhyt ja tiivis koulutus sai näkemään oman opetuksen ja koulun käytänteet uudessa valossa. Puhdisti mieltä.”

Mitä teen kun luokkaan tulee suomea taitamaton oppilas? Mitä teen kun uusi oppilas ei osaa vielä ollenkaan suomea tai osaa vasta suomen alkeet? Opetanko S2-oppilaalle samoja asioita kuin muille? Oppilaalla on S2-tunti kerran viikossa, mutta mitä teen hänen kanssaan muun ajan? Mitä teen kun oppilas ei puhu, vaikka vaikuttaa ymmärtävän jo aika paljon? Mitä tehdä, kun oppilaan arkipuhekieli on sujuvaa, mutta oppiminen junnaa paikallaan?

Kielen oppimista ja sisältöjen oppimista ei voi erottaa toisistaan, koska S2-oppilaalle suomen kieli on väline, jolla hän opiskelee joka päivä. Tästä syystä oppilaan kaikki opettajat ovat myös kielenopettajia. Oppilas myös oppii kieltä paremmin, kun hän keskittyy kielen sijaan oppimaan jotakin muuta. Kun opettaja puolestaan tulee tietoiseksi opettamansa oppiaineen sanastosta, ilmaisutavoista ja aineen tekstien tyypillisistä rakenteista, hän pystyy tuomaan ne näkyviksi oppilaille. Tällaisesta kielitietoisesta opettamisesta hyötyvät kaikki oppilaat.

On tärkeää, että S2-oppilaan tehtäviä ei helpoteta vain siksi, että hänen suomen kielen taitonsa on vasta kehittymässä. Häntä tulee auttaa kohti OPSin kaikille yhteisiä tavoitteita ja näyttämään osaamisensa. Se onnistuu, kun opetus on kielitietoista ja kun oppilas saa oikea-aikaista tukea. Viimeistään päättöarviointi on armoton – siinä kriteerit ovat kaikille samat.

Kenelle

Luokanopettajille ja aineenopettajille, jotka opettavat S2-oppilaita.

Koulutuksen sisältö

  • Toisen kielen oppimisen vaiheet
  • Opetuksen suunnittelu
  • Kielitietoinen näkökulma käytännössä – mitä se on?
  • Toimivat käytännöt luokassa ja koulussa
  • Yhteistyö opettajien kesken
  • S2-oppilaan arviointi
  • Kenelle S2:sta opetetaan? Milloin AI?

Hyöty osallistujalle

Saat käytännön ideoita S2-oppilaiden kielitietoiseen opettamiseen. Saat konkreettisia keinoja kiireiseen opetustyöarkeen. Saat tietoa siitä, miten kielen opettaminen sidotaan sisältöjen opettamiseen niin, että siitä hyötyvät S2-oppilaiden lisäksi myös äidinkieleltään suomenkieliset oppilaat.

Tilaa koulutus 

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai oppilaitokseesi, ole yhteydessä Anna Heleniukseen, anna.helenius@edita.fi +358 40 762 4562

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Tuotekuva

KOULUTTAJAT

Hanna Haapasalo, FM, on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja. Hannalla on kokemusta vuodesta 2005 alkaen suomen opettamisesta Helsingissä ala- ja yläkoulussa sekä yhtenäisessä peruskoulussa. Suomea toisena kielenä hän on opettanut pääosin painotetun englannin kielen luokille aidosti monikulttuurisessa kouluyhteisössä. Tärkeäksi hän kokee oppilaan monikielisyyden ja -kulttuurisen tukemisen sekä suomen kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämisen osana kielen oppimista. S2-opetuksen keskeisenä tavoitteena hän kokee myös kielen merkityksen ymmärtämisen kaiken oppimisen tukena. Erilaiset oppimisympäristöt ja tavat oppia ovat myös hänen kiinnostuksen kohteitaan.

Annukka Kinnunen, KM, suomi toisena kielenä -opettaja ja käsityönopettaja. Annukka on toiminut ala-asteen S2-opettajana Helsingissä vuodesta 2007. Työssään hän on nähnyt, miten tärkeää S2-oppilaiden oikeanlainen tukeminen on, jotta he menestyvät opinnoissaan. Hän on työuransa aikana kokeillut käytännössä monenlaisia opetus-ja arviointitapoja. Myös samanaikaisopettaminen on tuttua. Hän on innostunut S2-alan uusista virtauksista ja haluaa kehittää S2-oppilaiden opetusta yhä parempaan suuntaan.

Lotta Karlsson, KM, luokanopettaja ja erityisopettaja. Lotta on työskennellyt luokanopettajana sekä erityisluokanopettajana Helsingissä kuusi vuotta. Opettajan työn lisäksi Lotta toimii asiantuntijaopettajana Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla erityisosaamisenaan kielitietoisuus, suomi toisena kielenä -oppilaiden tukeminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen.

Jaa:
Muuta aiheeseen liittyvää